R507

refrigerant gas 

R507

R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A.

GET A QUOTATION

Description:


R507 là hỗn hợp HFC, được sử dụng thay thế cho R502 và R22 trong hệ thống lạnh nhiệt độ thấp và trung bình. Với Tiềm năng trang bị toàn cầu (GWP) là 3985, R507 đang được giám sát tương tự như R404A.

Applications:


  • Refrigerant used in commercial refrigeration systems such as display cabinets, refrigeration systems, ice rinks, etc.

  • Used in heat pumps.

Packaging:


  • Disposable bottle 11.3kg.

  • Reusable bottles: 80kg, 740kg.

  • Iso tank 20 ~ 25 m3.

  • Get OEM production according to customer's requirements.

Your message has been sent successfully

An error is occuring